Obchodní podmínky

Pro příměstké tábory

Všeobecné obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")

Provozovatel:

Ing. Ondřej Pelikán
Krchleby 178
Čáslav 28601
IČO: 03846300

Kontaktní údaje:

Tel.: 723 234  686
E-mail: ondra@oborazleby.cz

(dále jen "provozovatel")

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: "kupující") prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese milujemeprirodu.cz/obora-zleby/primestsky-tabor/ (dále je "internetové stránky").
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce .

II.

Informace o službách a cenách

 1. Informace o službách, včetně uvedení cen jsou uvedeny u jednotlivých služeb na internetových stránkách. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku služeb vyplněním objednávkového formuláře.
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere termín konání a zadá informace o sobě i dítěti/dětech. Platba se provádí bankovním převodem.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři (označeny hvězdičkou) a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle provozovatel kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a považuje se za uzavření smlouvy.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže provozovatel splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky provozovatele na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 7. Všechny objednávky přijaté provozovatelem jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dle podmínek uvedených u služby. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně provozovatele při uvedení ceny služeb, nebo v průběhu objednávání, není provozovatel povinen dodat kupujícímu službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Provozovatel informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu provozovatele.

IV.

Platební podmínky a dodání zboží


 1. Služby dle platné ceny uhradí kupující bankovním převodem.
 2. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu.

V.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů, není li to ve sporu se storno podmínkami provozovatele.
 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 • Pokud je to v rozporu se stornopodmínkami uvedených v objednávce a podmínkách dané služby.
     4.   Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu provozovatel bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, nebo jejich poměrnou část dle stornopodmínek uvedených u jednotlivé služby a to stejným zbůsobem jaké je provozovatel přijal. Provozovatel vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.


    5.    Provozovatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, anebo nedostupnosti služby. Provozovatel bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VI.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty s vyjímkou formulářů s nutnou papírovou formou o kterých je kupující informován v popisu služby a v potvrzovacím emailu. Tyto lze doručovat provozovateli osobně dle pokynů u jednotlivých služeb, nebo na adresu provozovatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 2. Kupující doručuje provzovateli korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách, formuláře s nutnou papírovou formou lze doručovat provozovateli osobně dle pokynů u jednotlivých služeb, nebo na adresu provozovatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách. provozovatel doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho objednávce.

IX.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. provozovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi provozovatelem a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. provozovate není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám provozovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetových stránek nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetových stránek používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetové stránky a užívat internetové stránky nebo jejích části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejich určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 17 .5. 2020